top of page

O NÁS

WELEphotobank.com je zdrojom fotografií pre grafikov, editorov časopisov, artdirectorov, pre reklamných pracovníkov, vydavateľstvá, médiá atď. V portfóliu budú prevažovať reportážne fotografie z rôznych akcií a udalosti,portrétové fotografie známych aj menej známych osobností športového, kultúrneho aspoločnského života.

LICENČNÉ PODMIENKY

Tieto licenčné podmienky definujú vzťah medzi fotobankou WELEphotobank a akýmkoľvek zákazníkom http://www.welephotobank.com, kupujúcim a sťahujúcim fotografiu, alebo grafické dielo z webových stránok www.welephotobank.com

- nakupovanie

Nákup fotografií je umožnený len registrovaným zákazníkom po prihlásení. Registrácia je platná po vyplnení príslušných údajov a akceptovaní licenčných podmienok.

- ceny a licencie

Cena fotografie je zobrazená pri každom snímku. Je závislá na formáte (veľkosti) snímku a požadovanej licencie. 
Celkom tu nájdete dva druhy licencií, líšia sa počtom použitia námetu a výhradnosti jeho použitia. 


JN - Jednorázové nevýhradné použitie 
V tomto režime môžete jednorázovo neexklusivně použiť vybrané dielo a to na jeden konkrétny účel. Dielo bude naďalej v databáze umiestnené s poznámkou o jednorazovom nevýhradnom použití. 

TN - Trvalé nevýhradné použitie - Royality free 
V tomto režime je možné trvalo opakovane neexkluzívne používať vybrané dielo. Dielo bude naďalej v databáze umiestnené s poznámkou o trvalom nevýhradnom používaní. Autor takéto dielo s ohľadom na trvalé nevýhradné používanie tretej osoby, ďalej môže poskytnúť  tretej osobe len za predpokladu, že je táto o trvalom nevýhradnom používaní snímku informovaná. 

Aké koľvek iné použitia snímku (vrátane šírenia), než ktoré sú uvedené v pomienkach, hoci môžu byť jednoducho realizovateľné (umiestnenie snímku na web, predaj snímku ďalšej osobe, neoprávnené opakované použitie snímku, ...), nemusia byť a väčšinou ani nie sú v súlade s licenčnými podmienkami. Preto ak zvažujete menej štandardné použitie snímku si dôkladne prosím pozrite licenčné podmienky, alebo konzultujte s nami. Môžete sa tým vyhnúť problémom (autorskoprávním alebo trestnoprávnom), ktoré by mohli vzniknúť neoprávneným nakladaním so snímkami.

- použitie fotografií

Ak z fotobanky obdržíte súbor s snímkom, neznamená to, že je váš. Autorskými právami k snímku naďalej disponuje autor. Nekupujete teda snímok ako taký, a to ani diapozitív, ani dáta, ale len práva na použitie snímku.

So snímkom môžete nakladať iba v súlade s licenčnými podmienkami. To znamená, že snímok na jednorázové použitie konkrétnym spôsobom môžete použiť len na ten jeden konkrétny účel. Ak ho potrebujete ešte na niečo iné, je nutné si kúpiť ďalšiu licenciu, prípadne zvážiť, či sa Vám neoplatí kúpiť si licenciu trvalú.

Zákazník nemá právo poskytovať licenciu na použitie fotografie tretej osobe. Zákazník má právo poskytnúť fotografiu tretej osobe len v prípade, že ide o tretiu osobu ktorá nevyužíva fotografiu pre svoje vlastné potreby, alebo potreby iných ďalších osôb s tým, že tretia osoba je oboznámená so znením licenčných podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať (napr. tlačiar, tvorca www stránok, ...). Tretia osoba nemá právo vyňať fotograiu z výrobkov alebo výrobkov založených práve na fotografii.

Nie je možné použiť fotografiu v redakčnom zmysle (ako súčasť článku v novinách či časopise) bez nasledujúceho dodatku k fotografii: © [welephotobank.com] Táto informácia môže byť umiestnená na obrázok samotný, alebo na špeciálnu stránku.

Za snímky, ich obsah, práva fotografovaných osôb, atď zodpovedá plne autor snímkov. Za použitie snímkov zodpovedajú zákazníci. Preto odporúčame, venovať pozornosť ochrane osobnosti fotografovaných osôb, majetkovým právam majiteľov fotografovaných predmetov, ochrane podľa autorského zákona (snímky autorských - umeleckých diel).

Ak možno fotografovanú osobu alebo predmet (objekt) na snímkoch jednoznačne identifikovať a od týchto osôb nie je písomný súhlas, tzv MODEL RELEASE, na použitie týchto snímkov, potom možno snímky použiť len podľa zákona, napríklad pre spravodajstvo. Informáciu o povolenom a zakázanom použití akéhokoľvek snímku nájdete v položke Zakázané použitie. Pokiaľ tieto nie sú uvedené, má sa za to, že osoby súhlas neposkytli.

Užívateľ sa zaväzuje , že obrazový materiál nepoužije spôsobom, ktorý by mohol akokoľvek poškodiť osobu zobrazovanú na fotografii, alebo túto osobu akokoľvek urážať. Napr.:

- V spojení s pornografiou
- V spojení s propagáciou tabakových výrobkov
- Týkajúce sa politickej alebo náboženskej príslušnosti danej osoby
- Iné použitie, ktoré je pre danú osobu hanlivé, útočné alebo nemorálne


 

Použitie obrazového materiálu realizuje Užívateľ na vlastné náklady a zodpovednosť.

Neoprávnené použivanie autorských práv na fotografiu je zakázané. Autorské práva k obrazovým materiálom patria fotobanke v zmysle Autorského zákona č. 618/2003.

- reklamácie


Reklamovať nemožno subjektívnu kvalitu fotografie - námet sa mi, môjmu nadriadenému alebo klientovi nepáči.

Reklamovať možno technickú kvalitu fotografie za predpokladu, že nešla zistiť dopredu. Pri fotografii je uvedené ako je vytvorená (film, digi, ...), čím je scannovaná...

bottom of page